Jak mieszkańcy sołectwa Zamienie oceniają Kampus + oraz Kampus Nowych Technologii w swoim sąsiedztwie? Jakie usługi społeczne są z ich punktu widzenia najważniejsze? W dniach 14 – 15 września 2018 roku w Zamieniu odbyły się konsultacje społeczne w ramach projektu Kampus +, realizowanego we współpracy z Gminą Lesznowola i Politechniką Warszawską. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z koncepcją rozwoju miejscowości, a także włączyć się w dialog dotyczący potrzeb lokalnej społeczności i kierunków rozwoju infrastruktury społecznej. Wyniki wspólnej pracy przedstawione zostały w opublikowanych dziś raporcie!

W ciągu dwóch dni w konsultacjach wzięło udział ponad 100 mieszkańców Zamienia oraz reprezentanci sąsiadujących sołectw z Gminy Lesznowola. Uczestnicy otrzymali informacje dotyczące koncepcji zagospodarowania przestrzennego Kampusu + wraz z Kampusem Nowych Technologii Politechniki Warszawskiej na terenie Zamienia, a także na temat Centrum Innowacji Społecznych, dostępnego dla mieszkańców Gminy. W ramach projektowania przestrzeni usług społecznych, zgłosili swoje potrzeby
i pomysły, na podstawie których powstał raport wraz z planem kolejnych działań.

Czego najbardziej potrzebują mieszkańcy sołectwa Zamienie? Podczas wspólnych warsztatów wzięto pod uwagę cztery obszary: zdrowie, edukację, sport i rekreację oraz kulturę i społeczeństwo. Najczęściej wskazywanymi elementami w ramach potrzeb zdrowotnych były: przychodnia działająca w ramach NFZ, apteka całodobowa, rehabilitacja, opieka senioralna a także spa zdrowotne i tężnia. Najważniejszymi aspektami edukacyjnymi uzupełniającymi prezentowane funkcje okazały się: laboratorium dla dzieci, kursy edukacyjne, modelarnia oraz przestrzeń coworkingowa. Wśród potrzeb rekreacyjnych uczestnicy wskazywali m.in. siłownię, basen, ściankę wspinaczkową i szkołę tańca. W kategorii kultura często pojawiały się natomiast takie elementy jak sala multimedialna, biblioteka, świetlica, koła zainteresowań, warsztaty artystyczne i klubokawiarnia.

Wskazane powyżej potrzeby okazały się zbieżne z koncepcją wielofunkcyjnego projektu Przestrzeni Usług Społecznych w ramach Kampus +, a 93% uczestników konsultacji wyraziło pozytywną opinię na temat przedstawionych planów Kampusu Zamienie. Oferta K+, będzie komplementarna wobec istniejących na terenie Sołectwa Zamienie obiektów takich jak przedszkole, szkoła, boisko do piłki nożnej oraz teren zieleni parkowej. Czekający Lesznowolę rozwój infrastrukturalny w obszarze komunikacji (m.in budowa trasy S7 z węzłem Zamienie, wiadukt nad trasą S7, budowa dalszej części ul. Raszyńskiej), gospodarki komunalnej (rozbudowa oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i sanitarnej) oraz bliska współpraca z partnerami projektu Kampus + i Politechniką Warszawską umożliwią zrównoważony rozwój Gminy i zagwarantują mieszkańcom przestrzeń do życia wyjątkowej jakości!

Więcej informacji na temat Kampus + w Zamieniu oraz przebiegu i wyników konsultacji społecznych
w raporcie pt.: Projektujemy Zamienie. Raport z Konsultacji Społecznych Kampus + w Gminie Lesznowola

Zobacz Raport