Kampus+

Globalne i lokalne partnerstwa, Żywe przestrzenie dla testowania innowacji, Przestrzenie przyszłości dla mieszkańców, Ekosystemy innowacji zmieniające biznes

Za ideą Kampus+ stoi chęć tworzenia nowego świata, z wykorzystaniem technologii, która służy człowiekowi. To chęć budowania w oparciu o wiedzę i pasję środowiska naukowego, a także doświadczenia oraz praktyczne podejście biznesu. To ambicja, która wraz z włożoną w projekt pracą,  obejmującą liczne badania, testy i analizy, pozwala wierzyć, że taki świat możemy stworzyć.

Pierwsze realizacje Kampus+ w Polsce, to projekty wpisujące się w założenia takich dokumentów jak: Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Średniookresową Strategię i Długookresową Strategię Rozwoju Kraju czy też bardziej lokalnie w Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego.

1. Tworzenie ekosystemu dla efektywnych innowacji

2. Służenie ludziom i społecznościom poprzez technologie

3. Wspieranie rozwoju regionów i polskiej gospodarki

Jak realizujemy Kampus+

Kampus+ to nowoczesne przestrzenie wypełnione innowacjami – mieszkania, budynki, laboratoria, ulice czy całe dzielnice. Naszą misją jest eksplorowanie scenariuszy przyszłości oraz szukanie dróg na lepsze i inteligentniejsze życie (Smart Living) dla nas wszystkich.

Projekt realizowany jest w formule żywego laboratorium. Nowe podejście zakłada aktywne zaangażowanie wszystkich czterech sektorów – biznesu, nauki, sektora publicznego oraz społeczeństwa. Dzięki wykorzystaniu potencjału społeczności lokalnych, uwzględniając kwestie ochrony środowiska, przeciwdziałaniu wykluczeniom społecznym, ochrony zdrowia oraz jakości życia – przyczyniamy się do szybszego i bezpieczniejszego zrównoważonego rozwoju.

Żywe laboratoria to koncepcja współdziałania wszystkich czterech sektorów – biznesu, nauki, administracji oraz społeczeństwa obywatelskiego. Żywe laboratoria wykorzystują potencjał społeczności lokalnych, uwzględniając kwestie ochrony środowiska, wykluczenia społecznego, ochrony zdrowia, jakości życia, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju.

Kampus+ realizuje swoją misję oraz cele poprzez organizację swoich działań z partnerami w formule żywych laboratoriów. Komisja Europejska definiuje żywe laboratoria jako „Publiczno-Prywatno-Obywatelskie Partnerstwa” (PPPP). Są to rozwiązania dynamicznie rozwijające się w Europie i na świecie.

Formuła Living Labs

Żywe laboratoria to zorientowane na użytkownika otwarte ekosystemy innowacji oparte o współpracę i synergię. Dzięki współpracy możemy osiągnąć więcej.

Tworzymy nowoczesną przestrzeń miejską wysokiej jakości, gotową do użytku przez lokalnych mieszkańców

Przyśpieszamy procesy projektowania innowacji od koncepcji po wdrożenie. Innowacje są w ciągłym kontakcie z użytkownikiem końcowym

Wspieramy pozytywny postęp w rozwiązywaniu lokalnych wyzwań społecznych, ekologicznych i ekonomicznych

Rozwijamy potencjał i przestrzeń współpracy biznesu oraz nauki w celu opracowywania innowacji opartych na rzeczywistych potrzebach rynkowych

Poznaj pierwsze realizacje Kampus+ w Polsce